Home | Association | Member | Services | Download  | Contact Us

 
 
 
 


14 Jun 2018 การอบรมการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน
07 Jun 2018 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำ เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)
07 Jun 2018 สัมมนา "หม้อน้ำตรวจสอบอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งวิศวกรและผู้ควบคุม" และ "แนวทางปฏิบัติที่ดี สำหรับหม้อน้ำมันร้อน"
28 May 2018 FREE SEMINARS!!! "Gas Turbine and HRSG Technology"
28 May 2018 FREE SEMINARS!!! "Gas Turbine and HRSG Technology" Registration link.
 
 
Member Login (เข้าสู่ระบบสมาชิก)
  
User Name :   
 
Password :   
    
    

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการ
และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดไว้ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง
อย่างน้อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาใบสมัครแล้วให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน


(ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 
         
 
        Visitors :  168 Home | Association | Member | Services | Download | Contact Us